Friday, November 30, 2012

Nectar from Krishna's Flute - Ashtapathi 18

अथ तां मन्मथखिन्नां रतिरसभिन्नां विषादसम्पन्नाम्।
अनुचिन्तितहरिचरितां कलहान्तरितामुवाच रहःसखी ॥१॥
Radha was severly oppressed by the arrows of cupid and sorely disappointed to be deprived of the rapture of union with Krishna. She was separated from Krishna only as a consequence of her quarrelsome nature. As she anxiously remembered Sri Hari's romantic activities, her companion spoke to her in a secluded place.
When Krishna plays the flute,  the mandara flowers adorning his head are  loosened. The melody of the music attracts even inanimate objects. It delights those  who see him.  It is like a powerful mantra for the doe-eyed gopis. It is the end of those arrogant asuras who cause untold suffering and difficulties for the devas.  May those melodies from the flute of Krishna bring you all things auspicious.


हरिरभिसरति वहति मधुपवने।
किमपरमधिकसुखं सखि भवने
माधवे मा कुरु मानिनि मानमये ॥१॥
तालफलादपि गुरुमतिसरसम्।
किं विफलीकुरुषे कुचकलशम् ॥२॥
 कति न कथितमिदमनुपदमचिरम्।
मा परिहर हरिमतिशयरुचिरम् ॥३॥
किमिति विषीदसि रोदिषि विकला।
विहसति युवतिसभा तव सकला ॥४॥
 मृदुनलिनीदलशीतलशयने।
हरिमवलोकय सफलय नयने ॥५॥
जनयसि मनसि किमिति गुरुखेदम्।
शृणु मम वचनमनीहितभेदम् ॥६॥
हरिरुपयातु वदतु बहु मधुरम्।
किमिति करोषि हृदयमतिविधुरम्॥७॥
 श्रीजयदेवभणितमतिललितम्।
सुखयतु रसिकजनं हरिचरितम्॥८॥