Friday, November 27, 2009

Anthar Jyothi Jalavo Sayee

அந்தர்  ஜ்யோதி  ஜலாவோ  சாயீ 
பிரஹ்ம    சனாதனி  தயா கரோ 
தயா  கரோ  ஹே  பூர்ண  ஜ்யோதிர்  மயி 
சிவ சக்தி மயி  க்ருபா  கரோ 
தீன  தயாமயி    பதீத  பாவனி   
சாயீ ஜகத்  ஜனனி  தயா  கரோ