Friday, November 27, 2009

Vinayaka Vinayaka

விநாயகா விநாயகா 
விச்வாதாரா விநாயகா - ஹே
விநாயகா விநாயகா 
சித்தி விநாயக பவபயநாசா 
சுரமுனி வந்தித ஸ்ரீ கணேசா 
விச்வாதாரா விநாயகா