Wednesday, March 2, 2011

A Garland to Sayeeswari-Sri Kari Krupakari


ஸ்ரீகரி க்ருபாகரி க்ஷேமங்கரி ஸாயீஸ்வரி
சங்கரி அபயங்கரி ஸுபங்கரி ஸாயீஸ்வரி
தாண்டவகேளி ப்ரியங்கரி பைரவி ப்ரளயங்கரி
ஸர்வேஸ்வரி ஸுந்தரி தயாகரி மஹேஸ்வரி