Wednesday, March 23, 2011

Aavo Pyare Sayee

ஆவோ ப்யாரே நைன்னு ஹமாரே
ஸாயி ஹமாரே ஆவோ
தும்பின கோயி நஹி ரக்வாலே 
தும்பின கௌன்ஸஹாரே – பாபா
தும்பின கௌன்ஸஹாரே 
தும்பின கௌன்ஸஹாரே
ஆவோ ஸாயி ப்யாரே